Sushi Menu/sety

Ume set 9ks

3ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 225

Take set 11ks

5ks nigiri, 6ks maki

Cena bez DPH 310
SushiSushi > Menu > Sushi Menu/sety